Chào mừng bạn đến với Vĩnh Thành Steel
0272.3819696 thepvinhthanhvn@gmail.com HOTLINE: 0903759688

STANDARD TOLERANCE

Size H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
≤3.00mm +0, -0.006 +0, -0.010 +0,-0.014 +0,-0.025 +0,-0.040 +0,-0.060 +0,-0.100
3.01 – 6.00 +0, -0.008 +0, -0.012 +0,-0.018 +0,-0.030 +0,-0.048 +0,-0.075 +0,-0.120
6.01 – 10.00 +0, -0.009 +0, -0.015 +0,-0.022 +0,-0.036 +0,-0.058 +0,-0.090 +0,-0.150
10.01 – 18.00 +0, -0.011 +0, -0.018 +0,-0.027 +0,-0.043 +0,-0.070 +0,-0.110 +0,-0.180
18.01 – 30.00 +0, -0.013 +0, -0.021 +0,-0.033 +0,-0.052 +0,-0.084 +0,-0.130 +0,-0.210
30.01 – 50.00 +0, -0.016 +0, -0.025 +0,-0.039 +0,-0.062 +0,-0.100 +0,-0.160 +0,-0.250
50.01 – 80.00 +0, -0.030 +0,-0.046 +0,-0.074 +0,-0.120 +0,-0.190 +0,-0.300
80.01 – 120.00 +0, -0.035 +0,-0.054 +0,-0.087 +0,-0.120 +0,-0.220 +0,-0.350